Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cell – Fast sp. z o.o.  

 z siedzibą z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, (dalej „Administrator).

2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod adresem ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, a także drogą mailową na adres ado@cellfast.com.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 607898057.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) podjęcia zmierzających do zawarcia umowy działań takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) realizacji umowy zawieranej z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny       i e-mailowy, przesyłanie dokumentów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d) prawnie uzasadnionych dla Administratora, w tym w celu podtrzymania kontaktów dla przyszłej współpracy, w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru ofert do potrzeb klientów, optymalizacji produktów i/lub procesów obsługi, budowania wiedzy       o klientach, analizy finansowej itp.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) archiwalnych do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:

a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku).

b) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;

c) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

d) w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-g. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w myśl art. 15 RODO,

b) sprostowania danych, w myśl art. 16 RODO,

c) usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d) ograniczenia przetwarzania danych, w myśl art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w myśl art. 21 RODO,

9. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp także nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, tłumacze przysięgli, itp.

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania nawiązanie kontaktu oraz zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.Załącznik nr 4 

Klauzule informacyjne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKRUTACJI 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Cell-Fast Sp.z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, dane kontaktowe: email: ado@cellfast.com.pl, tel.: (00 48) 13 432 10 31,  fax: (00 48) 13 436 61 44

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, 

a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody. 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), działając imieniem Spółki Cell-Fast z siedzibą w Stalowej Woli jako Pracodawcy informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych w związku z Pani/Pana zatrudnieniem jest Cell-Fast Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, dane kontaktowe: email: ado@cellfast.com.pl,

tel.: (00 48) 13 432 10 31,  fax: (00 48) 13 436 61 44 (dalej jako „Administrator”); 

 1. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.: +48 607898057, mailowo na adres: ado@cellfast.com.pl lub pisemnie na podany wyżej adres Administratora. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach: 
 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych; 
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń; 
 • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika; 
 • zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych; 
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń; 
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji; 
 • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system); 
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki oraz ochrony mienia (m.in. monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu);
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych; 
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych; 
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki - gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa; zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji - gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych; przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne) - gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym; dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety;
 • Pani /Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów w zakresie okresu przechowywania i archiwizacji akt pracowniczych, a maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. 
 2. W związku z Pani/Pana zatrudnieniem i realizacją wszelkich procesów z tym związanych Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:
 3. podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy oraz świadczącym usługi z zakresu komercyjnej opieki medycznej;
 4. podmiotom odpowiedzialnym za BHP;
 5. podmiotom świadczącym usługi i opiekę socjalną, w tym oferującym pakiety socjalne (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe);
 6. biurom podróży (na potrzeby podróży służbowych);
 7. podmiotom świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia;
 8. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 9. innym podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy współpracy w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony jego praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, takim jak np. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo - księgową;
 10. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem; 

 

Przekazanie danych regulowane jest stosownymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji, gdy odbiorcy danych przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora). Przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Spółki jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani /Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania; 
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), działając imieniem Spółki Cell-Fast z siedzibą w Stalowej Woli jako Pracodawcy informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cell-Fast Sp.zo.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134, dane kontaktowe: email: ado@cellfast.com.pl , tel.: (00 48) 13 432 10 31,  fax: (00 48) 13 436 61 44

(dalej jako „Administrator”); 

 1. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.: +48 607898057, mailowo na adres: ado@cellfast.com.pl lub pisemnie na podany wyżej adres Administratora. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach: 
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki oraz ochrony mienia (m.in. monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników/zleceniobiorców, stosowanie systemu kontroli dostępu);
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych; 
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki - gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa; zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji - gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych/zleceniobiorców; 
 • Pani /Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. 
 2. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:
 3. podmiotom świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia;
 4. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 5. podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy współpracy w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony jego praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, takim jak np. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo - księgową;
 6. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. 

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 


INFORMACJA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE I W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO 

CELL-FAST SP.ZO.O.

OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

   

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:


 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Cell-Fast sp.zo.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31. („Administrator”);
 • może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na ww. adres lub mailowo: ado@cellfast.com.pl 
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery umieszczone na terenie Administratora przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obszaru należącego do Administratora, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, gościom oraz mieniu Administratora; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich nadpisania;
 • Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz ochrony mienia i osób. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;
 • ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
 • w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH 

NA TERENIE FIRMY CELL-FAST SP.ZO.O.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cell-Fast Sp.zo.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31. , zwana dalej „Administratorem”.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na ww. adres lub mailowo: ado@cellfast.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i w obiektach zlokalizowanych przy ul Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola oraz Michała Drzymały 41, 38-400 Krosno

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieniu administratora, pracowników oraz gości.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia wizyty.
 3. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren i do budynków Administratora ze względów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
 6. Informujemy, że aby zrealizować cele, o których mowa powyżej Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora takim jak: dostawcy systemów informatycznych, firmy ochroniarskie. 
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych współpracą handlową i będących klientami oraz ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników

 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które Cell-Fast („Spółka”) z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, zbiera, jako administrator danych osobowych, sposobów wykorzystania tych danych a także praw osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Adresatami niniejszej informacji są osoby fizyczne będące: 

 • Klientami / partnerami handlowymi, w tym potencjalnymi Spółki;
 • wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów / potencjalnych klientów (partnerów handlowych);
 • innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach wykonania umów pomiędzy klientami (partnerami handlowymi) a Spółką, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur. 

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej Spółka, będąca administratorem danych osobowych („ADO”) informuje w szczególności o celu oraz sposobie w jaki gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe, o podstawie prawnej w oparciu o którą przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu prawach. 

 

Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest zgodnie z poniższymi danymi:   

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych: Mirosław Kot

Tel: +48 607898057

E – mail: ado@cellfast.com.pl

 

Rodzaje danych osobowych, źródło pozyskania danych 

 

W związku ze współpracą (możliwością nawiązania współpracy) pomiędzy Państwem a naszą Spółką, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

c) numer PESEL,

d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

e) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

f) numer rachunku bankowego.

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a naszą Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem a naszą Spółką. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z naszą Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Ponadto możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ADO w określonych poniżej celach. 

Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz okres przetwarzania danych w tym celu. 

 

I.

CEL: zawarcie i wykonanie umowy 

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .

 

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółką, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia. 

 

II. 

CEL: wykonanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem – jeżeli są Państwo osobami wskazanymi przez ten podmiot jako osoby do kontaktów 

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem, ochrona praw

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy Spółką a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

 

III. 

CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO 

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora. 

 

W przypadku wykonywania umowy lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. realizacja zamówienia). 

 

IV.

CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami 

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

Dane udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione Spółce mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Spółki oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Spółce. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Spółka była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

 

V. 

CEL: informacje handlowe 

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji (cofnięcie zgody)

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub na wskazany numer telefonu, Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu będzie wykorzystywany do przesyłania informacji handlowych, w tym informacji o promocjach, aktualnych ofertach naszych i naszych partnerów. 

 

VI.

CEL: współpraca z partnerem Spółki

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest wykonanie zawartych umów i rozwój działalności.

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których sprzedaż lub dystrybucja odbywa się przez partnera Spółki, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem Spółki, jak i sytuacji, gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.

 

Konsekwencje niepodania danych

 

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Spółki w zakresie działań sprzedażowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne a konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy zawartej ze Spółką – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej. ADO przekazuje pozyskane dane osobowe do firm obsługujących ADO w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towarów, podmiotów świadczących usługi księgowe, dostawcom usług informatycznych, bankom, innym operatorom płatności, firmom windykacyjnym i audytorskim.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Uprawnienia 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 

Zwracamy uwagę, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
 • ADO może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach ADO może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

 

Środki zabezpieczające dane 

 

Jako ADO wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

 

Nota prawna

 

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 r. roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji z Państwem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dla kontrahentów, ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników

 

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Cell-Fast („Spółka”) i ma związek z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. , s. 1) – dalej jako: „RODO”. 

 

Adresatami niniejszej informacji są osoby fizyczne będące: 

 • dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami, kontrahentami, w tym potencjalnymi Spółki;
 • wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców, usługodawców, podwykonawców, kontrahentów;
 • innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach wykonania umowy pomiędzy dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami, kontrahentami a Spółką, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur. 

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej Spółka, będąca administratorem danych osobowych („ADO”) informuje w szczególności o celu oraz sposobie w jaki gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe, o podstawie prawnej w oparciu o którą przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu prawach. 

 

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO prosimy kierować zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:  

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych: Mirosław Kot

Tel: +48 607898057, 

E – mail: ado@cellfast.com.pl

 

Rodzaje danych osobowych, źródło pozyskania danych

 

W związku ze współpracą (możliwością nawiązania współpracy) pomiędzy Państwem a naszą Spółką, mogącą polegać w szczególności na świadczeniu przez Państwa lub organizację przez Państwa reprezentowaną usług lub dostarczaniu towarów na rzecz naszej Spółki lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy

korespondencyjne,

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

c) numer PESEL,

d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

f) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

g) numer rachunku bankowego.

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a naszą Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem a naszą Spółką. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z naszą Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

 

Ponadto możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ADO w określonych poniżej celach. 

Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz okres przetwarzania danych w tym celu. 

 

I.

CEL: zawarcie i wykonanie umowy 

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .

 

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółką, dane podane przez Panią