Etyka

Zarząd CELL-FAST Sp. z o.o. przyjął i oświadcza, ze prowadzona przez Naszą firmę polityka jest realizowana w oparciu o Prawa Człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz o standardy etyczne: SMETA, ICS, ETI. Zawarte w nich wytyczne wyznaczają system wartości etycznych, normy oraz zasady postępowania obowiązujące każdego z interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz wykonywanej pracy.

Celem przyjętych standardów jest budowanie wspólnych dla pracowników jak i dla współpracowników wartości etycznych takich jak: solidarność, równość, uczciwość, odpowiedzialność, współpraca, godność i szacunek, wolność, tolerancja oraz wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia tego celu. Wartości te są wdrażane we wszystkich komórkach wewnątrz firmy jak i w relacjach zewnętrznych z klientami, współpracownikami oraz szeroko pojętym otoczeniem firmy. Wdrażanie oraz przestrzeganie najwyższych standardów etycznych w naszej firmie znajduje potwierdzenie w ustanowionych i przestrzeganych procedurach wewnętrznych, szkoleniach pracowników, transparentności w podejmowaniu działań i decyzji, respektowaniu, poszanowaniu prawa oraz przestrzeganiu Praw Człowieka.

CELL-FAST Sp. z o.o. oczekuje od swoich współpracowników, klientów, partnerów biznesowych i społecznych poszanowania najwyższych standardów etycznych oraz poszanowania Praw Człowieka.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek sygnałów o odstępstwach od wyżej wymienionych  standardów prosimy o informację i zgłoszenie tego faktu na poniższy adres e-mail: etyka@cellfast.com.pl

Do pobrania:
FW-04.02 Formularz zgłoszenia nieprawidłowości CELL-FAST Sp. z o.o.

Standardy etyczne:
SMETA: https://www.sedexglobal.com
amfori BSCI: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori%20BSCI%20COC-PL.pdf
ETI Base code: https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_base_code_-_polish.pdf

Powszechna deklaracja Praw Człowieka